ТЪРГОВСКО ПРАВО

Кантората предлага следните услуги в сферата на търговското право:

  • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, консултации в избора на правно-организационна форма на търговец, както и последващи консултации във връзка с дейността им
  • Сделки с търговски предприятия преобразуване, вливане, сливане, прекратяване и ликвидация на търговски дружества
  • Изготвяне на договори с търговски представители–прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници
  • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози
4. Търговско Право