ТРУДОВО ПРАВО

Кантората предлага следните услуги в сферата на трудовото право:

  • Консултации по трудовоправни въпроси на юридически и физически лица
  • Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение, обезщетение вследствие на трудова злополука
  • Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
  • Консултации по колективно трудово договаряне
  • Консултация и защита срещу недобросъвестен работодател
  • Консултация и защита на работодатели срещу недобросъвестни служители
  • Консултации относно прекратяване на трудови договори
7. Трудово право