СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Кантората предлага следните услуги в сферата на семейното и наследствено право:

  • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси. Разводи-процесуално представителство пред съдебните органи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
  • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака. Делба на имущество-съдебна и извънсъдебна. Консултации и правно съдействие при осиновяване.
3. Семейно Право