ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Адвокатска кантора Веска Волева с Личен номер: 1000230310/2004 г., със седалище гр. София, България и адрес на управление: ул. “Алабин” 50, вх. А, ет. 4., 1000, София, България („ние“, „нас“, „наш“), се ангажираме да защитаваме и зачитаме вашата поверителност.

Тази Политика определя основата, на която обработваме вашите лични данни в качеството ни на администратор на лични данни, както е определено в Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 („GDPR“). Моля, прочетете внимателно следното, за да разберете нашите виждания и практики по отношение на вашите лични данни и как ще ги третираме.

I. Какви лични данни събираме?
Може да събираме лични данни от вас, когато използвате нашия уебсайт, когато сключваме договор за правни услуги, в резултат на вашите правни отношения с нас или контакт с нашите служители или клиенти, или по друг начин в хода на нашите бизнес дейности.
В контекста на предоставяне на нашите професионални услуги или по друг начин в хода на нашата професионална дейност ние може да обработваме следните категории лични данни:
• Обща информация за вас, като вашето име, единен граждански номер (или друг личен идентификационен номер, ако е приложимо), индустрия, фирмени данни, позиция, образование и/или професионален опит, правоотношение с организация, правомощие за представителство и др. .
• Данни за контакт, като вашия имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес, Skype / Viber / WhatsApp ID, LinkedIn профил и др.
• Информация относно нашите договорни отношения, включително подробности за получени инструкции, данни за изпълнение, счетоводство и плащане
• Данни за идентификация на вашия клиент
• Лични данни, предоставени от или от името на нашите клиенти във връзка с правно възлагане (което може да включва „чувствителни“ или „специални“ категории лични данни)
• Информация, събрана в хода на вашето използване на нашия уебсайт
• Всяка друга информация, която сте ни предоставили
Когато искаме лични данни директно от вас (напр. за целите на идентификацията на клиента), любезно ви молим да ни предоставите всички категории искани лични данни, тъй като в противен случай не бихме могли да извършим дейностите по обработване, посочени в тази Политика за поверителност (включително може да не сме в състояние да ви предоставим нашите правни услуги).
Ако ни предоставите лични данни на други физически лица, любезно Ви молим да им предоставите, преди такова разкриване, информация за основните условия, при които ще обработваме техните лични данни в съответствие с тази Политика за поверителност.

II. Как използваме вашите лични данни?
Ние събираме и обработваме по друг начин вашите лични данни за различни цели и по различни начини, предимно във връзка с предоставянето на нашите професионални услуги. По-специално ние използваме лични данни:
а) За предоставяне на правните услуги, поискани от нас
б) За поддържане на договорни отношения с вас и нашите клиенти
в) За комуникация с Вас и за предоставяне на поискана от Вас информация
г) За да изпълним нашите законови задължения
д) За установяване, упражняване или защита на правни искове
е) За да ви изпращаме правни новини, публикации и покани за събития
ж) За целите на наемане или стаж
з) За предоставяне и подобряване на нашия уебсайт и за наблюдение на използването му

III. Правни услуги
Ние обработваме лични данни в хода и във връзка с договорните отношения за правни услуги с нашите клиенти. Ние обработваме информация за нашите клиенти и техните представители в съответствие с нашите „знай своя клиент“, счетоводни, данъчни и други законови задължения. Ние също така обработваме лични данни, предоставени ни от или от името на нашите клиенти в изпълнение на нашите правни задачи.

IV. Директен маркетинг
Вашите лични данни няма да бъдат ползвани с цел Директен Маркетинг.
Бисквитки и използване на нашия уебсайт
Бисквитките са малки текстови файлове, които се поставят на вашето устройство, когато посещавате уебсайт. Бисквитките се използват широко от собствениците на уебсайтове, за да работят или да работят по-ефективно, както и да предоставят информация за докладване.
Използваме бисквитки, за да събираме определена информация за посетителите на нашия уебсайт за целите на системното администриране. Това включва подробности за IP адреса на устройството, операционната система и типа на браузъра. Освен това нашият уебсайт използва Google Analytics, приложение за анализ на трафика на уебсайта, което предоставя статистика в реално време и анализ на взаимодействието на потребителя и се използва, за да ни помогне да подобрим нашите услуги.
Можете да откажете да приемете бисквитки или да оттеглите съгласието си по всяко време, като изберете подходящите настройки за поверителност на вашия интернет браузър. Тъй като начините, по които можете да направите това, варират от браузър до браузър, моля, посетете помощното меню на браузъра си за повече подробности. Моля, имайте предвид, че ако решите да отхвърлите бисквитките, това може да наруши някои от функциите на нашия уебсайт. За повече информация относно бисквитките, включително как да ги управлявате и изтривате, моля посетете www.allaboutcookies.org
Като използвате нашия уебсайт, без да променяте настройките за поверителност на браузъра си, вие се съгласявате с използването на бисквитки от нас по начина, описан по-горе.

V. Какво е правното основание за използване на вашите лични данни?
Ние използваме вашите лични данни на следните правни основания:
а) За сключване и изпълнение на договор, като например споразумение за правни услуги
б) За да спазваме нашите законови задължения
в) Съгласие, например да ви изпращаме небизнес съобщения
г) Нашите легитимни интереси, като извършване на нашите бизнес дейности, предоставяне на нашите правни услуги, както и за установяване, упражняване или защита на правни искове или производства

VI. С кого споделяме вашите лични данни?
Можем да разкрием вашите лични данни на обработващи лични данни, които действат от наше име и ни помагат да постигнем целите на обработката, описани по-горе, като доставчици на определени услуги (напр. ИТ фирми или преводачески агенции и др.). Тези субекти ще имат договорно задължение за защита на вашите лични данни.
Нямаме намерение да разкриваме Вашите лични данни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.
В противен случай можем да разкрием вашите лични данни на трети страни само ако сме длъжни да го направим, за да спазим законово задължение.
В контекста на предоставянето на нашите професионални услуги, ние може също така да разкрием съответните лични данни на съдилища или арбитражни комисии или съответните държавни органи, когато е необходимо или препоръчително според нашата професионална преценка за защита на вашите интереси.

VII. Колко време съхраняваме вашите лични данни?
Ние спазваме принципа, че периодът, за който се съхраняват личните данни, е ограничен до строг минимум и личните данни не се съхраняват по-дълго от необходимото за постигане на целите на обработване. Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срока на съответния договор за правни услуги и за допълнителен период съгласно вътрешните ни правила и законовите ни задължения като адвокати за запазване на данни.
Можем да продължим да обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг и да ви изпращаме нетърговски съобщения, докато не оттеглите съгласието си.

VIII. Вашите права.
Вие имате следните права в съответствие с GDPR:
а) Достъп до лични данни
Имате право да получите потвърждение от нас дали вашите лични данни се обработват или не и ако е така, на достъп до данните и информацията за нашите дейности по обработване. Правото да получите копие от вашите лични данни обаче няма да засяга неблагоприятно правата и свободите на другите.
б) Право на корекция
Имате право да получите от нас коригиране на неточни лични данни, които се отнасят до Вас, и да поискате попълване на непълни лични данни.
в) Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
Имате право да поискате от нас изтриване на вашите лични данни и ние имаме задължението да изтрием вашите лични данни без неоправдано забавяне, когато са приложими определени законови основания (напр. когато личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които те бяха събрани).
Възможно е да има случаи, в които правото ви на изтриване не може да бъде упражнено и обработката ще е необходима:
• за упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
• за спазване на законово задължение, което изисква обработване от правото на Европейския съюз или българското законодателство, на което сме подчинени, или за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес, или при упражняване на официални правомощия, предоставени ни;
• за установяване, упражняване или защита на правни искове.
г) Право на ограничаване на обработването
Имате право да получите от нас ограничаване на обработката, когато се прилага едно от следните:
• оспорвате точността на Вашите лични данни за период, който ни позволява да проверим точността на Вашите лични данни;
• обработването е незаконосъобразно и Вие се противопоставяте на изтриването на Вашите лични данни и вместо това искате ограничаване на използването им;
• не се нуждаем повече от Вашите лични данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни искове;
• възразили сте срещу обработката в очакване на проверката дали нашите законни основания имат предимство пред вашите.
д) Право на преносимост на данните
Имате право да получите вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор без наша пречка, доколкото обработката се извършва от автоматизирани средства и се основава на вашето съгласие или на договор.
е) Право на възражение
Имате право да възразите по всяко време на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на вашите лични данни. Повече няма да обработваме личните данни, освен ако не докажем убедителни законни основания за обработката, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни искове.
ж) Право на оттегляне на вашето съгласие
Винаги можете да оттеглите съгласието си, свързано с директния маркетинг, като щракнете върху връзката за отписване във всяко небизнес съобщение от нас или като пишете на privacy@advokatvoleva.com. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди такова оттегляне.
з) Право на подаване на жалба до надзорен орган
Имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако смятате, че сме нарушили GDPR при обработката на Вашите лични данни (за България надзорният орган е Комисията за защита на личните данни – www.cpdp.bg).
Ние ще отговорим на вашите искания във връзка с горепосочените ви права безплатно. Ако вашите искания са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради техния повтарящ се характер, тогава можем или да начислим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информация или комуникация или предприемане на исканото действие, или да откажем да предприемем действия по искането .

IX. Как да упражните правата си и да се свържете с нас?
За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни или ако имате коментари, въпроси и искания, свързани с обработването на личните Ви данни, моля свържете се с нас на privacy@advokatvoleva.com или на ул. “Алабин” 50, вх. А, ет. 4., 1000, София, България.
Ние ще предоставим информация за предприетите действия въз основа на вашите искания в рамките на 30 дни от получаване на писменото ви искане. Този срок може да бъде удължен с два месеца, когато е необходимо, като се вземат предвид сложността и броя на исканията. В този случай ще бъдете информирани за всяко такова удължаване в рамките на един месец от получаване на вашата заявка, заедно с причините за забавянето.

X. Как защитаваме вашите лични данни?
Ние ще предприемем всички разумно необходими стъпки, за да гарантираме, че вашите лични данни се третират сигурно и в съответствие с GDPR.
Ние сме въвели достатъчно технически и организационни мерки, за да гарантираме, че вашите лични данни ще бъдат защитени от случайно или незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, разкриване или достъп.

XI. Промени в нашата Политика за поверителност
Всички промени, които може да направим в нашата Политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на нашия уебсайт и, когато е подходящо, ще бъдете уведомени по имейл.
Последна актуализация: 6 април 2023 г.