Кантората предлага следните услуги в сферата на гражданското право:

• Правни консултации по гражданско-правни въпроси
• Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи
• Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
• Изготвяне на нотариални актове, молби, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
• Изготвяне на договори и други документи
• Учредяване, вписване, преобразуване и прекратяване на всякакви видове търговци, кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел
• Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство