Кантората предлага следните услуги в сферата на гражданското право:

  • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
  • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи;
  • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
  • Изготвяне на нотариални актове, молби, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
  • Изготвяне на договори и други документи;
  • Учредяване, вписване, преобразуване и прекратяване на всякакви видове търговци, кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел;
  • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство;