Кантората предлага следните услуги в сферата на семейното и наследствено право:

Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси Разводи – процесуално представителство пред съдебните органи всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.) Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна Консултации и правно съдействие при осиновяване