Мариела Спасова - адвокат

 

Дата и място на раждане: 05.09.1984 г. в гр. София

2003-2009 год.
Завършено висше образование: ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ТРУДОВ ОПИТ:
2012-2013 г.: Юрисконсулт в СО-Район „Връбница“

2012-2015 г.: Допълнителни занимания
Член в „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ при СО- Район „Връбница“

Владеене на чужди езици:

  • Английски език

Телефон: 0896 606435 

E-mail: mimi_spasowa@abv.bg